ekotradeplus.cz ekotradeplus.cz - - Ekotrade plus Ekotrade plus s.r.o.

ekotradeplus.czWebsite Profile

Title: - Ekotrade plus Ekotrade plus s.r.o.
Keywords: Pet vi?ka, plastovy odpad, Bralen RB 03-23, Folie stretch JUMBO, Plastová dr?, Tipelin, Tatren, granulát? LDPE, LLDPE, HDPE, PP, ABS, PA 6.6, EPDM, SBR, Folie, stretch JUMBO
Description:Zabyváme se vykupem ve?kerého plastového odpadu. Obchodujeme s obalovym materiálem.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

ekotradeplus.cz Information

Website / Domain:ekotradeplus.cz
Website IP Address:109.123.218.182
Domain DNS Server:ns.skok.cz,ns3.skokcz.eu,ns2.skok.cz

ekotradeplus.cz ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ekotradeplus.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

ekotradeplus.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Server Apache
Date Thu, 20 Sep 2018 23:42:21 GMT

ekotradeplus.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Pet vi?ka 0 0.00%
plastovy odpad 0 0.00%
Bralen RB 03-23 1 0.28%
Folie stretch JUMBO 1 0.36%
Plastová dr? 1 0.23%
Tipelin 4 0.53%
Tatren 1 0.11%
granulát? LDPE 1 0.26%
LLDPE 1 0.09%
HDPE 2 0.15%
PP 1 0.04%
ABS 1 0.06%
PA 6.6 1 0.11%
EPDM 1 0.08%
SBR 1 0.06%
Folie 2 0.19%
stretch JUMBO 2 0.49%

ekotradeplus.cz Similar Website

Domain WebSite Title
ekotradeinternational.com Ekotrade International
ekotrade.si ekotrade | Sede?ne garniture
ekotrade.com.pl Ekotrade | Strona g?ówna
gateway.cz GATEWAY PLUS s. r. o.
ekoaquaplus.cz EKOAQUA plus, spol. s r. o.
a-consultplus.cz úvod - A-Consult plus, spol. s r. o. úvod - A-Consult plus, spol. s r. o.
o-rplus.com O-R|Plus
jkprofi.cz Komplexní polygraficky servis | JK Profi Plus, s. r. o.
senalia.com Senalia Plus loin plus s?r…
ekotrade.ch Ekotrade online store | Natural and good products for your health
ekotrade.eus Ekotrade | Transporte y gestión de residuos en Gipuzkoa
astrolabo.com A S T R O L A B O . com | Yatoutskifo pour l'astro et plus
astrolabo.fr A S T R O L A B O . com | Yatoutskifo pour l'astro et plus
contec.sk Ve?koobchod so spojovacím a kotviacim materiálom - Contec plus, s. r. o.
saopauloplussize.com.br Agência S?o Paulo Plus Size
obytnevozypujcovna.cz AUTOPARTNER PLUS s. r. o. - P?j?ovna obytnych voz? - pronájem více ne? 30 obytnych voz? v ?esti kat...
atmgroup.fr ATM Group - Pour un monde plus s?r
investiror.net Investir dans l'or en 2017 - L'investissement le plus S?R

ekotradeplus.cz Alexa Rank History Chart

ekotradeplus.cz aleax

ekotradeplus.cz Html To Plain Text

- Ekotrade plus Ekotrade plus s.r.o. Co umíme Charita Certifikáty spole?nosti Sponzorujeme Politika spole?nosti Kontakty Napi?te nám Najdete nás Vítejte na stránkách obchodně vyrobní spole?nosti EKO trade plus s.r.o., která svou podnikatelskou ?inností p?sobí na evropském i celosvětovém trhu. Co umíme Specializujeme se p?edev?ím na export a import polymer? ( granulát? LDPE, LLDPE, HDPE, PP, ABS, PA 6.6, EPDM, SBR, Folie, stretch JUMBO a jiné ) pro pot?eby chemického, zpracovatelského, potraviná?ského a automobilového pr?myslu. V námi nabízeném sortimentu naleznete p?edev?ím tyto druhy primárních granulát? světovych producent?. Bralen RB 03-23 Tipelin 6000B Tatren HT2511 Tipelin FS 471-02 HDPE dr? z ví?ek nepraná Tipelin FS 383-03 Tipelin BS 501-17 Plastová dr? Folie stretch JUMBO a dal?í. Pro konkrétní nabídku kontaktujte obchodní odělení. Charita Pod zá?titou na?í spole?nosti plyne charitativní projekt spojeny s vykupem ví?ek z plastovych lahví ?PETví?ka“, díky kterému pomáháme v?em pot?ebnym uspokojit své ?ivotní pot?eby, sny a p?ání. Pet ví?ka Certifikace spole?nosti Sponzorujeme HAVí?OVSKY ZLATY KAHANEC - TěRLICKY OKRUH 2016 VITALITY SLEZSKO S. R. O. - SPORTOVNí AREáL 2016 KYNOLOGICKé ZKOU?KY - P?EDBě?Né ZKOU?KY BARVá?? V HONITBě MS JAVOROVY OLD?ICHOVICE A MS ROVINA - ?OR - 2016 JUNáK ?ESKY SKAUT - ST?EDISKO ZLATá ORLICE - ODDíL NETOPY?I - 2016 Politika QMS a EMS Základní orientací spole?nosti v oblasti pé?e o jakost je: rozvíjet spole?nost se zavedenym a fungujícím systémem jakosti, ktery bude zaji??ovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávanym obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti zpracování druhotnych odpadních surovin, u kterého bude vytvo?en pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance spole?nosti. Ve vedení spole?nosti si uvědomujeme, ?e: vedení spole?nosti je odpovědné za jakost vyráběné produkce a poskytované slu?by, za rozvoj systému jakosti, vedení spole?nosti vytvá?í pot?ebné organiza?ní, personální a finan?ní zdroje pro udr?ování a rozvoj systému jakosti. Ve vztahu k zákazník?m si uvědomujeme, ?e: hlavním cílem spole?nosti je maximální uspokojování zákazník? vyrobky a slu?bami, které svou vysokou úrovní splní nebo p?ed?í jejich po?adavky, trvalé uspokojování v?ech na?ich zákazník? vyrobky a slu?bami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutě?i s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosa?ení prosperity, zákazník a uspokojování jeho po?adavk? je hlavním motivem ve?keré na?í ?innosti, zákazníky budeme informovat o nově zavedenych a rozvíjenych technologiích. Vztah k dodavatel?m zamě?íme na: vyznamnou spoluú?ast na tvorbě jakostních vyrobk? a slu?eb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci p?i objasňování vzájemnych po?adavk? a jejich realizaci. Vztah k vlastním zaměstnanc?m zamě?íme na: jejich p?esvěd?ení, ?e zabezpe?ování jakosti na?ich vyrobk? a slu?eb je úkolem v?ech útvar? a v?ech zaměstnanc? spole?nosti, kte?í ?ídí, provádějí a ově?ují ve?keré ?innosti ovlivňující jakost, vytvá?ení podmínek, aby v?ichni zaměstnanci měli kladny vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové po?adavky ke zvy?ování úrovně jakosti a ztoto?nili se s vykonáváním své práce v?dy na vysoké úrovni, poskytování ú?inné pomoci p?i vychově, ?kolení a vycviku zaměstnanc?, aby byli zp?sobilí plnit v?echny po?adavky této politiky. Základní orientací spole?nosti v oblasti pé?e o ?ivotní prost?edí je: plnit po?adavky legislativy platné pro oblast ?ivotního prost?edí s d?razem na preventivní p?ístup k této problematice, trvale plánovitě zlep?ovat environmentální profil spole?nosti p?i rozvíjení svych ekonomickych aktivit, informovat zaměstnance v rámci interních ?kolení a ostatní ve?ejnost o vlivech ?innosti na?í firmy na ?ivotní prost?edí a vst?ícně s nimi komunikovat, pravidelně p?ezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle, environmentální programy a cílové hodnoty. Spole?nost se dále zavazuje: plnit po?adavky legislativy v oblasti p?sobení na?í spole?nosti, vyu?ívat zku?eností zaměstnanc? k naplňování vyrobních cíl? ve shodě s po?adavky kvality a s maximálním ohledem na ?ivotní prost?edí, bezpe?nost a ochranu zdraví p?i práci v rámci technickych i ekonomickych mo?ností minimalizovat vznik odpad? a emisí, vzniku úraz? a nemocí z povolání zp?ísněním kontroly materiálovych vstup? i samotnych technologickych postup? zabránit plytvání surovinami a energiemi, pravidelnym pro?kolováním zvy?ovat povědomí vlastních zaměstnanc? i zaměstnanc? externích firem o ochraně ?ivotního prost?edí, bezpe?nosti práce a ochrany zdraví p?i práci pravidelnym pro?kolováním a praktickym vycvikem zaměstnanc? zvy?ovat úroveň havarijní p?ipravenosti, prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svych dodavatel?, trvale spolupracovat s obcemi v nich? realizuje svou ?innost. Kontakty Obchodní oddělení Miroslav Gora - jednatel tel:+420 776 889 050 m.gora@ekotradeplus.cz Fakturace a sekretariát Sylvie Wawrziczková tel:+420 776 359068 s.wawrziczkova@ekotradeplus.cz Vedoucí skladu Michal Spratek m.spratek@ekotradeplus.cz Napi?te nám Kontaktujte nás info@ekotradeplus.cz m.gora@ekotradeplus.cz s.wawrziczkova@ekotradeplus.cz m.spratek@ekotradeplus.cz Informace Dotaz Objednávka Najdete nás EKO trade plus s.r.o. Frydecká 1977 737 01 ?esky Tě?ín info@ekotradeplus.cz I?: 28172426 DI?: CZ28172426

ekotradeplus.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Tue Nov 21 10:44:05 2017
domain: ekotradeplus.cz
registrant: M4WR-CAA54
nsset: NSS:C4:1
registrar: REG-GENREG
registered: 15.11.2012 09:25:20
changed: 15.11.2013 09:09:16
expire: 15.11.2018
contact: M4WR-CAA54
org: Mirador trading s.r.o.
name: Jan Popiolek
address: Frydecká 1977
address: ?esky Tě?ín
address: 737 01
address: CZ
phone: +420.725607847
e-mail: pepole@email.cz
registrar: REG-GENREG
created: 15.11.2012 09:25:10
nsset: NSS:C4:1
nserver: ns.skok.cz
nserver: ns2.skok.cz
nserver: ns3.skokcz.eu
tech-c: C4.JAN.CHYSKY
tech-c: SB:C4
registrar: REG-GENREG
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 26.06.2014 10:06:07
contact: C4.JAN.CHYSKY
name: Jan Chysky
address: Wilsonova 579
address: Slany
address: 27401
address: CZ
e-mail: chysky@c4.cz
registrar: REG-GENREG
created: 21.07.2006 01:15:00
contact: SB:C4
org: ?ESKY WEBHOSTING s.r.o.
name: ?ESKY WEBHOSTING s.r.o.
address: Wilsonova 579
address: Slany
address: 27401
address: CZ
e-mail: chysky@c4.cz
registrar: REG-GENREG
created: 20.07.2006 13:15:00
changed: 20.07.2006 23:35:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en